Producenci
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

                                                                HMS-SHOP.PL

 1. PRZEPISY OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin sklepu internetowego (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, na jakich Sprzedawca oraz Klienci będą zawierać umowy sprzedaży towarów na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, poprzez stronę internetową Sprzedawcy działającą pod adresem www.hms-shop.pl, jak również zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną za pomocą wskazanej powyżej strony internetowej. 
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
  3. Właścicielem Sklepu Internetowego (Sprzedającym), działającego pod adresem www.hms-shop.pl, jest firma HMS TRADE Sebastian Ruszczak 
  Dane adresowe / kontaktowe: 
  ulWalczaka 25 
  66-400 Gorzów Wlkp 
  NIP: 281-001-71-63 
  www.hms-shop.pl 
  4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: 
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego; 
  b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego; 
  c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego. 
  5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.hms-shop.pl, oraz pobrać goi sporządzić jego wydruk. 
  6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy,w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
  7. Informacja o cenie podawana na stronie www.hms-shop.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów rezerwacji lub Zamówienia, do końca realizacji rezerwacji lub Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej. 
 2. DEFINICJE NAZW UŻYTYCH W REGULAMINIE
  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 
  Sprzedawca, Administrator, Administrator danych osobowych - firma HMS TRADE Sebastian Ruszczak z siedzibą w Gorzowie Wlkp, ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp, NIP: 281-001-71-63, REGON: 080392271; 
  Strona internetowa – strona internetowa działająca pod adresem www.hms-shop.pl; 
  Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 
  Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i dokona jego wysyłki w sposób wybrany przez Klienta; 
  Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie; 
  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 
  Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu Internetowego; 
  Sklep Internetowy (Sklep) – sklep internetowy, który działa pod adresem www.hms-shop.pl i prowadzi na terenie Polski sprzedaż wysyłkową Towarów znajdujących się w jego aktualnej ofercie, którego właścicielem jest Sprzedawca; 
  Siedziba Sklepu – sklep stacjonarny i punkt odbioru towaru mieszczący się pod adresem: 
  ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp; 
  Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 
  Hasło – ciąg liter, liczb i znaków specjalnych zawierający co najmniej 6 pozycji, ustalany w sposób indywidualny przez Klienta przy okazji Rejestracji i umożliwiający Klientowi dokonywanie zakupów w Sklepie. Hasło ma charakter poufny i może być zmieniane przez Klienta z dowolną częstotliwością, przy czym za wszelkie skutki ujawnienia Hasła odpowiada wyłącznie Klient, za wyjątkiem sytuacji, w których do ujawnienia Hasła Klienta doszło z winy Administratora,w szczególności w wyniku nienależytego zabezpieczenia danych; 
  Rejestracja – przypisanie osobie, która wyraża wolę zostania Klientem loginu (adres poczty elektronicznej) i Hasła, które będą go identyfikować. Rejestracji można dokonać wybierając na Stronie internetowej opcję „Zarejestruj się” i postępując zgodnie z dalszymi instrukcjami. Poprzez podanie loginu i Hasła Klient uzyskuje techniczną możliwość korzystania z funkcjonalności Sklepu; 
  Towar lub Towary – towar lub towary, opisane na Stronie internetowej, co do których Sprzedawca zamieścił informację o możliwości ich zakupu; 
  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy HMS TRADE Sebastian Ruszczak a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; 
  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(t.jDz.U. 2017, poz. 683); 
  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. 
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.jDz.U. 2017, poz. 1219); 
  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

 

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z FUNKCJONALNOŚCI SKLEPU 
1.W celu korzystania z funkcjonalności Sklepu Klient powinien dysponować sprzętem 
i oprogramowaniem o następujących minimalnych wymaganiach: 
a) komputer osobisty oraz karta sieciowa lub modem umożliwiające dostęp do Internetu, 
b) system operacyjny Windows, Mac OS lub Linux posiadający środowisko graficzne, standardową przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome),– obsługującą szyfrowane połączenia SSL, aplikacje Java Script i pliki cookie, 
c) łącze z siecią Internet. 
Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku nie spełnienia powyższych wymagań nie będzie mógł umożliwić Klientowi złożenia za pośrednictwem Strony internetowej zamówienia ani przeprowadzić procedury zawarcia umowy, ani też zrealizować zawartej umowy. 
2. Aby dokonać prawidłowej rejestracji Klient powinien: 
a) wprowadzić następujące dane: 
- imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, telefon 
b) zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności. 
3. Akceptacja Regulaminu przez Klienta obejmuje jednoczesne złożenie przez niego oświadczeń 
o następującej treści: 
a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia, 
b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sprzedawcy na zasadach wynikających 
z Regulaminu, 
c) oświadczam, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą, a nadto przyjmuję do wiadomości, iż w razie nieprawdziwości powyższego oświadczenia będę ponosić odpowiedzialność na zasadach wynikających z przepisów prawa polskiego, 
d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych za pomocą formularza rejestracyjnego, przez Administratora, wyłącznie dla celów prawidłowego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zawartej przez Strony na zasadach wynikających z Regulaminu. 
4. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju niebezpieczne oprogramowanie. W celu uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Klient powinien zaopatrzyć swój komputer, podłączony do Internetu, w program antywirusowy i na bieżąco go aktualizować. Sprzedawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością hakerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Sprzedawcy, jak i Klienta. Klient przyjmuje niniejszym do wiadomości, że mimo stosowania przez Sprzedawcę wszelkich dostępnych środków nie istnieje zabezpieczenie w sposób całkowity chroniące przed opisanymi wyżej zagrożeniami. 

 

 1. ZOBOWIĄZANIA KLIENTA
  Klient zobowiązuje się w szczególności do:
  a) przestrzegania praw autorskich oraz praw własności przemysłowej w tym, wynikających 
  z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz osób trzecich, a także przestrzegania praw do ochrony wizerunku, 
  b) powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, oraz sprzecznych 
  z Regulaminem, 
  c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Strony internetowej i Sklepu. 

 

 1. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
  1.Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Aktualną ofertę wraz z informacjami na temat dostępnych produktów i usług Sprzedawca zamieszcza na Stronie internetowej.
  2. Zamówienia składane przez Klienta są przyjmowane za pośrednictwem formularza zamówienia, zamieszczonego na Stronie internetowej również bez uprzedniego zalogowania się. 
  3. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie: 
  a) w przypadku formularza dostępnego na stronie, należy dokładnie wypełnić wskazane pola, 
  b) w pozostałych przypadkach należy wpisać: imię, nazwisko, adres, telefon oraz e-mail osoby zamawiającej. 
  4. W zamówieniu na Stronie internetowej, uzupełniając odpowiednie pola, Klient dokonuje: 
  a) wyboru Towarów, 
  b) wyboru sposobu dostawy Towarów, 
  c) określenia adresu dostawy Towarów, 
  deklaracji co do woli otrzymania faktury, sposobu jej dostarczenia oraz innych niezbędnych danych do jej wystawienia. 
  W przypadku, gdy dane klienta są niekompletne sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia. 
  6. Po zakończeniu procesu składania zamówienia, Sprzedawca prześle Klientowi, pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mailowy, informację o zgodności złożonej oferty kupna z ofertą Sklepu w zakresie ceny i liczby zamówionych egzemplarzy. 
  7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowego potwierdzenia zamówienia drogą telefoniczną. 
  8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza zamówienia. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy pocztą elektroniczną. 
  Zamówienie zostanie zrealizowane w miarę dostępności w magazynie Sklepu Towaru zamówionego przez Klienta. W przypadku niedostępności całości lub części Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta, który podejmie decyzję o anulowaniu lub częściowej realizacji zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia, 
  w przypadku, gdy sprowadzenie danego Towaru do Sklepu było niemożliwe, wiązało się 
  z nadmiernymi kosztami lub długim okresem oczekiwania. 
  Dokonywanie zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni 
  w roku. Wyjątek stanowią awarie systemu oraz jego ewentualna przebudowa. Zarówno zamówienia jak i wszystkie oświadczenia woli i wiedzy kierowane przez Sprzedawcę do Klientów są sporządzane w języku polskim. 
  W przypadku pomyłki Kupujący ma prawo do wprowadzenia zmian/ uzupełnienia zamówienia lub jego całkowitego anulowania. W takim wypadku prosimy o kontakt drogą e-mailową na adres sklep@hms-shop.pl 
  Standardowo realizacja (przygotowanie paczki + wysyłka) zamówionego towaru nastąpi 
  w terminie do 2 dni roboczych od chwili otrzymania potwierdzenia zamówienia oraz płatności, o ile nie zostanie podany inny termin. 

W przypadku opcji płatności „przedpłata na konto”, czas realizacji zamówienia liczy się od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedającego. Przy płatności przez platformę internetową PayU przesyłkę realizujemy po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania wpłaty wygenerowanego przez system.  

 

 1. CENY ZA TOWARY
  Wszystkie ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w złotych polskich i odpowiadają łącznej cenie towaru wraz z wszelkimi należnymi podatkami.
  Cena podana przy Towarach wystawionych w ofercie Sklepu jest wiążąca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. 
  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na Stronie internetowej bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

 

VII. FAKTURY I RACHUNKI 
Potwierdzeniem zawartej transakcji sprzedaży Towaru jest paragon fiskalny. Żądanie otrzymania faktury VAT, zamiast paragonu fiskalnego, Klient każdorazowo winien wyrazić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. W przypadku takim Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. 

Składając żądanie otrzymania faktury VAT kupujący jednocześnie wyraża zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej. Jeśli kupujący chce otrzymać fakturę w formie papierowej, musi poinformować o tym sprzedawcę w ciągu 2 dni od dnia złożenia zamówienia przesyłając żądanie wystawienia faktury w formie papierowej na adres e-mail info@hsmtrade.com.   
Wysyłkę paragonu fiskalnego (faktury VAT w postaci papierowej) Sklep realizuje wraz z wysyłką zamówionego Towaru pod adres wskazany w zamówieniu. 
Paragon fiskalny (fakturę VAT w postaci papierowej) Klient może odebrać również osobiściew siedzibie Sklepu, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu telefonicznie (pod numerem +48 791387323) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: sklep@hms-shop.pl). 
 

Kupujący, by móc odebrać i przeglądać fakturę w formie elektronicznej – pliku PDF musi posiadać program pozwalający na przeglądanie plików PDF (np. bezpłatny program Adobe Acrobat Reader), który Klient zainstalować winien we własnym zakresie. 

 

VIII. SPOSÓB DOSTAWY I KOSZTY PRZESYŁKI 
1. Dostawa Towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta spośród możliwości wskazanych w niniejszym punkcie, określony w zamówieniu. 
2. Wysyłka realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich oraz za pośrednictwem Paczkomatów (obydwie opcje dostępne jedynie przy płatności "z góry"). 
3.Zamówione Towary można również odbierać osobiście w siedzibie Sklepu (ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski) w godzinach od 08.00 do 16.00, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu telefonicznie (pod numerem +48 791387323) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: sklep@hms-shop.pl). Opłata za połączenie z tym numerem odpowiada opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług Klienta. 
4. Koszty wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej zostaną doliczone do kosztu zamówionych Towarów i podane Klientowi w momencie składania zamówienia. 
5. W wypadku nieotrzymania przesyłki w czasie dłuższym niż siedem dni po terminie jej przewidywanej dostawy, Klient powinien zgłosić ten fakt Sprzedawcy telefonicznie (pod numerem +48 791387323) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: sklep@hms-shop.pl) celem wszczęcia procedury reklamacyjnej u dostawcy przesyłki. Opłata za połączenie z tym numerem odpowiada opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług Klienta. 
6. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi do 14 dni i jest uzależniony od wybranej formy przesyłki. 
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnieniew dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta. 
8. Sprzedawca - działając na zlecenie Klienta - dokonuje wysyłki zamówionych Towarów w sposób wskazany przez Klienta. 
9. Na życzenie Klienta Sprzedawca udostępni Klientowi dane o dacie wysyłki i numerze przesyłki. Sprzedawca nie świadczy usług kurierskich. 
10. Koszt dostawy jest uzależniony od wagi, czasu dostarczenia przesyłki, formy płatności i jest obliczany automatycznie podczas składania zamówienia, zgodnie z cennikiem ustalonym przez przewoźnika. 
11. Przy zamówieniach o wartości powyżej 400 zł (brutto) i przedpłacie na konto, koszt przesyłki kurierskiej pokrywa firma HMS TRADE. Wyjątek stanowią akcje promocyjne organizowane przez firmę HMS TRADE. W przypadku wybrania opcji odbioru w Paczkomacie, przy zamówieniu powyżej 250 zł przesyłka jest darmowa. 
12. Od momentu odebrania przesyłki z rąk przewoźnika, odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz stan przesyłki przechodzi na Kupującego. 
13. Tabela z kosztami transportu znajduje się w zakładce „Czas i koszty dostawy”. 

 

 1. FORMY PŁATNOŚCI
  1. Sklep przyjmuje płatności realizowane:
  a) za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi przelewów elektronicznych. Podstawą wydania lub wysłania Towaru jest tylko i wyłącznie potwierdzenie dokonania płatności przez firmę zajmującą się obsługą płatności, 
  b) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia, z podaniem w tytule przelewu numeru zamówienia, 
  c) za pośrednictwem karty kredytowej. 
  2. Realizacja zamówienia w przypadkach określonych w ust. 1 a), b) oraz c) rozpoczyna się po otrzymaniu od operatora płatności potwierdzenia poprawnego wykonania operacji (pojawienia się wpłaty na koncie). 
  3. Jeżeli płatność nie zostanie uiszczona w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia zostanie ono anulowane automatycznie. 
 2. REKLAMACJE
  1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie pochodzą zlegalnego źródła, są oryginalne i wolne od wad. 
  2. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U z 2014 roku, poz. 827) oraz kodeksu cywilnego wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu. 
  3. Celem realizacji reklamacji wadliwy Towar należy zwrócić do Sklepu lub przesłać bezpośrednio na adres: HMS TRADE Sebastian Ruszczak ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp. 
  4. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia. 
  5. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. 
  6. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 
  7. W przypadku uznania reklamacji, towar reklamowany zostanie nieodpłatnie naprawiony albo wymieniony na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W przypadku gdy Klient nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może jednak odstąpić, gdy wada Towaru jest nieistotna. 
  Konsument ma prawo do realizacji reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania Towaru. 
  Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności może on: 
  - zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, 
  - zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. 
  uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 
  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
  -http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; 
  -http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz 
  -http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

 3. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Konsument może zrezygnować z Towaru kupionego w Sklepie i złożyć oświadczenie 
  o odstąpieniu od umowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia objęcia rzeczy 
  w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik – zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanegow ustępie. 
  2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cechi funkcjonowania rzeczy. 
  3. Konsumentowi nie przysługuje prawo zwrotu w przypadkach określonych bliżej w art. 38 ustawy, o której mowa w ust. 1, w tym w szczególności w przypadku Towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 
  4. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone zgodnie z formularzem odstąpienia od umowy. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy . 
  5. Sprzedawca najpóźniej w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi kwotę równą wszystkim dokonanym przez Klienta płatnościom, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
  6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie przez niego upoważnionej do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
  7. Sprzedawca przyjmuje zwroty dokonywane osobiście w siedzibie Sklepu lub przesłane bezpośrednio na adres: HMS TRADE Sebastian Ruszczak ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp. 

 

XII. DANE OSOBOWE 
1 Administratorem danych osobowych jest Firma HMS TRADE Sebastian Ruszczak. 
2.Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim z wyjątkiem przekazywania danych niezbędnych do realizacji złożonych Zamówień współpracującym ze Sprzedawcą firmom kurierskim, a także podmiotów, z którymi współpracuje on przy realizacji procesu płatności. Sprzedawca nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane i chronione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”), na zasadach określonych w Polityce Prywatności i nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, a ich podanie jest dobrowolne, ale konieczne w celu wywiązania się z umowy zawartej w ramach Sklepu Internetowego. 
4. Baza danych osobowych Klientów oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 
5. Dostęp do danych osobowych posiadają jedynie upoważnieni pracownicy Sprzedawcy oraz podmioty współpracujące ze Sprzedawcą przy realizacji umów zawartych z Klientami, w szczególności firmy kurierskie, którym administrator przekazuje dane w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy kupionych Towarów, a także operatorzy procesów płatności. 
6. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności. 
7. Sprzedawca może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe: nazwisko, imiona, pseudonim Klienta, adres poczty elektronicznej Klienta, nr telefonu Klienta, adres zamieszkania Klienta. 
8. Dane Klientów lub informacje o tych danych mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 
9.Każdorazowy kontakt z obsługą Sklepu za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail, wiąże się z wykorzystaniem podanych danych w celu udzielenia odpowiedzi. Konsultanci kontaktują się z klientem za pośrednictwem tych samych kanałów komunikacji. 
10. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 

 
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma prawo polskie, 
a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta. 
2. Zmiany Regulaminu wprowadzane będą w sposób zgodny z obowiązującym prawem 
i z poszanowaniem praw konsumenckich. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na Stronie internetowej oraz indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
3. Sprzedawca zapewnia, że w każdym momencie na Stronie internetowej znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin. 
4. W wypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. 

 
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Prawo odstąpienia od umowy 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), na adres: HMS TRADE Sebastian Ruszczak ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp, e-mail: sklep@hms-shop.pl. 

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

 
Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: HMS TRADE Sebastian Ruszczak ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 
Adresat 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ________________________________ 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): _________________________________________ 

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów): _______________________________________ 

- Adres konsumenta(-ów): ____________________________________________ 

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ____________________ 

- Data _______________________________ 

 
*) Niepotrzebne skreślić. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl